Nav Search

Xi and other comrades visit Jiang in hospital or send condolences after his passing

Source: Xinhua Updated: 2022-12-06

BEIJING -- Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Han Zheng, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Wang Qishan and Hu Jintao either visited Jiang Zemin in hospital when he was critically ill or sent condolences to his relatives after his passing.